COSBO

Samenwerkingsverband

De ASVR werkt in de gemeenten Rheden en Rozendaal samen met de PCOB en de KBO via het samen-werkingsverband de Stichting Centraal Overleg Samenwerkende Bonden van Ouderen Rheden Rozendaal, ofwel de COSBO.


Hieronder treft u een artikel aan over Je digitale erfenis en daarna een bijdrage over het Politiek Manifest


Je digitale erfenis 

Een mens kan op ieder moment onverwacht overlijden, maar kan het ook al enige tijd zien aankomen. Laat het niet gebeuren dat u vóór dat moment de van belang zijnde zaken nog niet hebt vastgelegd. Wacht niet totdat u ernstig ziek of hoogbejaard wordt.Het biedt veel voordelen om deze regelingen digitaal vast te leggen. Doe dit om u nabestaanden niet onnodig te belasten. Hoe u dat kunt doen en waar u allemaal rekening mee moet houden, vertelt u Ben Herfst in een heldere presentatie. Deze is te volgen op 4 september a.s. in het Parkhuis, in De Steeg ’s middags vanaf 14.00 uur. Noteren alvast in uw digitale agenda dus.Deze bijeenkomst wordt door de COSBO en de bieb georganiseerd De presentatie werd eerder gehouden in de bibliotheken te Dieren, Rheden en Velp.U krijgt tal van nuttige tips over het regelen van uw nalatenschap, maar ook digitale handigheidjes. Van harte aanbevolen!

 


Politiek Manifest

De COSBO heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 een Politiek Manifest 2018-2022 opgesteld. Daarin staan de voor senioren van belang zijnde speerpunten verwoord, die met alle fracties uit de gemeenteraad zijn besproken. Deze punten zijn onderverdeeld in vier hoofdthema’s, waarvan hierna enkele indrukken.


1. Passend wonen

Een seniorvriendelijke gemeente maakt het mogelijk voor senioren om langer thuis te kunnen wonen. Creëert voldoende levensloopbestendige woningen, zorgt voor betaalbare huren en maakt een gecombineerde woon-zorgvisie.Maakt periodieke prestatieafspraken met woning-corporaties, en zorginstellingen, zodat wonen en zorg gecombineerd in beeld zijn. Geeft ook ruimte aan burgerinitiatieven voor alternatieve woonvormen en het bouwen van mantelzorgwoningen. Gaat tijdig in gesprek met ouderen over wonen in de toekomst en laat hen meedenken bij de (her)inrichting. Zorgt dat woningaanpassingen passend en betaalbaar zijn, om gedwongen verhuizing te voorkomen.


2. Meedoen aan de samenleving

Een seniorvriendelijke gemeente zorgt er voor dat niemand door digitalisering wordt uitgesloten. Door voorzieningen te faciliteren voor het beheersen van digitale vaardigheden en een mix te gebruiken van communicatiemiddelen.Geeft (digi-)hulp achter de voordeur, al dan niet via seniorenorganisaties.Zorgt voor dienstverlening die voor iedereen toegankelijk is. Naast online contact ook schriftelijk of telefonisch contact mogelijk. Zorgt dat ouderen de vrijwilligers- en welzijns-organisaties weten te vinden en maakt deelname van senioren aan het verenigingsleven en activiteiten mogelijk.


3. Voldoende koopkracht voor iedereen

Een seniorvriendelijke gemeente gaat met de ouderenorganisaties in overleg over inzet van het budget voor armoedebeleid onder senioren.Heeft vrijstellingsregelingen bij haar tarieven voor mensen met de laagste inkomens en biedt mensen met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aan. Maakt de lokale zorgkosten lager, door verlaging van de eigen bijdrage Wmo.Behoudt lokaal een financieel vangnet voor oudere werklozen. Zorgt voor benutting van de bijzondere bijstand. Zorgt voor één centraal en toegankelijk inkomensloket, waar inwoners terecht kunnen voor informatie en hulp.


4. Zorgzame samenleving

Een seniorvriendelijke gemeente staat voor een goede ouderenzorg. Neemt daartoe de regie in de samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zet in op preventie voor ouderen en gezond ouder worden. Faciliteert sport- en beweegprogramma’s, zodat senioren meer kunnen bewegen. Zorgt voor voldoende en betaalbare zorg en ondersteuning voor mensen met en zonder beperking. Biedt zorg en ondersteuning integraal en gecoördineerd aan, in samenwerking met wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en ouderen-adviseur. Zet de wensen van senioren voorop, niet de beschikbare budgetten of het aanbod van de zorgaanbieders. Zorgt voor duidelijke informatie over de beschikbare Wmo-voorzieningen.


De meeste politieke partijen in de gemeente Rheden hebben deze speerpunten in meer of mindere mate een plek kunnen geven in hun verkiezingsprogramma’s.

In hoeverre het nieuwe raadscollege in de komende jaren echt een seniorvriendelijk beleid gaat hanteren, moet uiteraard nog blijken. Maar we kunnen er onze bestuurders samen natuurlijk altijd aan herinneren.